Statut Biciklističkog kluba Borac pogledajte ovde

 

Statut

На основу члана 53. став 3. тачка 1) Закона о спорту ( “Сл.гласник РС”, бр. 24/11) и члана
37. Статута Бициклистичког клуба „Борац“ Чачак, Скупштина клуба, на седници одржаној 28.1. 2012. године, усвојила је пречишћен текст:

С Т А Т У ТА
БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА ,,БОРАЦ“ ЧАЧАК
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Бициклистички клуб ,,Борац“ Чачак, (у даљем тексту Клуб) је спортско удружење основано
ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у области бициклистичког спорта.
Клуб учествује у спортским такмичењима које организује надлежни грански савез.
Члан 2.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
Клуб је добровољна недобитна организација у области спорта, заснована на слободи
удруживања више физичких лица.
Свако физичко лице може бити члан Клуба под једнаким условима, независно од личних
својстава, пола, статуса, година старости, верских и било којих друштвених опредељења и
убеђења, у складу са законом.
Забрањен је било који вид дискриминације.
Одредбе општих аката Клуба, које утврђују дискриминацију, не примењују се а појединачна
акта којима се врши дискриминација су ништавна.

Члан 3.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме развоја бициклистичког спорта.
Клуб организује такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене
плановима Клуба у складу са правилима надлежног гранског савеза.

Члан 4.
Клуб у току обављања свог рада, у складу са потребама, може да оснује огранке.
Сваки огранак у складу са одлуком Управног одбора има место обављања активности и свог
заступника.
Функционисање, делокруг и начин рада огранка прописује Управни одбор Клуба.
Огранак нема својство правног лица и послове са терећим лицима обавља у име и за рачун
Клуба.
Огранак у правном промету иступа под називом Клуба и својим називом.

Члан 5.
Клуб у складу са законом а на основу одлуке Скупштине може вршити статисне промене:
припајање, спајање, подела, одвајање.

2 . ПОДАЦИ КЛУБА

2.1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ

Члан 6.
Назив Клуба је: Бициклистички клуб ,,Борац“ Чачак.
Седиште Клуба је у Чачку, улица Кнеза Милоша број 31.
Клуб је основан 01. 05. 1946. године у Чачку и тај дан се слави као дан Клуба.
Скраћени назив клуба је БК ,,Борац“ Чачак.
Боја клуба је црвено-бела.

Члан 7.
Клуб има свој печат. Печат Клуба је округлог облика.У спољном делу круга ћирилицом су
исписани назив и седиште Клуба, а у средини је утиснут знак Клуба.
Клуб има штамбиљ, правоугаоног облика на коме је ћирилицом исписан назив и седиште Клуба
и остављен простор за број и датум.

2.2. ВРСТА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ЧЛАНСТВО И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА

Члан 8.
Врста спортске активности којом се Клуб бави је бициклизам.
Клуб је члан Бициклистичког савеза Србије.
Клуб се може одлуком Скупштине Клуба учланити и у друге одговарајуће савезе у области
спорта.
Рад Клуба се обавља на територији Републике Србије.

3. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ

3.1.ЦИЉЕВИ КЛУБА

Члан 9.

Циљеви Клуба су:
1. развој бициклистичког спорта ;
2. укључење што више деце и младих у спорт;
3. заштита интереса и унапређење рада чланова Клуба и њихово награђивање;
4. обезбеђење услова и постизање што бољих такмичарских резултата чланова;
5. развој стручности кадрова;
6. развој сарадње;
7. развој информационог система;
8. развој спортских објеката који су неопходни за рад Клуба.

3.2. АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА КЛУБА

Члан 10.
Клуб обавља разне активности који су од значаја за развој бициклистичког спорта и од користи
за његове чланове, а нарочито:
1. заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским
органима и организацијама;
2. обезбеђује у својим могућностима услове за развој врхунског спорта у спортским
гранама које негује Клуб, као и остале облике спортских активности;
3. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања
бициклистичког спорта, праћења и упознавања својих чланова са међународним
искуствима у области бициклистичког спорта и одговарајуће рекреације;
4. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог
рада;
5. припрема своје спортисте за спортска такмичења;
6. организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних
радника;
7. учествује на домаћим и међународним такмичењима у складу са годишњим
плановима активности Клуба и материјалним могућностима;
8. ради на јачању спортског и пријатељског духа код својих чланова и утврђује
правила понашања у њиховим међусобним односима;
9. обавља волонтерски одређене радње за потребе својих чланова;
10. делује у циљу стварања повољних услова за такмичарске и рекреативне
активности својих чланова;
11. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и
унапређивању бициклистичког спорта, рада и развоја Клуба и др.;
12. усклађује активности чланова Клуба;
13. учествује у обезбеђењу функционисања информационог система ;
14. учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским и другим објектима
који су потребни Клубу;
15. остварује сарадњу са средствима информисања у циљу благовременог
информисања јавности о свом раду, резултатима и политици Клуба;
16. учествује у издавању публикација о спортским и другим активностима Клуба;
17. организује спортска такмичења.

4. ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 11.
Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са одредбама
Статута.
Чланови Клуба су спортисти и друга лица која својим ангажовањем извршавају задатке и
циљеве који проистичу из Статута Клуба.
Својство члана Клуба се не може преносити нити наследити.
Клуб води Књигу чланства у складу са Правилником о књизи чланства.

Члан 12.
Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор Клуба. Престанком својства члана Клуба аутоматски се губе све функције у Клубу.

4.1. ВРСТЕ ЧЛАНОВА И ПРАВО ГЛАСА

Члан 13.
Чланови клуба се деле на: редовне, почасне и помажуће.
Редовни чланови су: спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и лица запослена у Клубу. Помажући чланови су лица која су спремна да повременим или трајним ангажовањем помажу Клубу у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Почасни чланови су лица која својим угледом, радним, материјалним или другим изузетним доприносом помажу раду и развоју Клуба.

Члан 14.
Редовни чланови имају право и обавезу да учествују у избору органа Клуба, као и да буду
бирани у те органе, да учествују у раду Скупштине са активним бирачким правом.
Помажући чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје
ставове, мишљења и предлоге, без права гласа.
Почасни чланови немају опште бирачко право, не могу да бирају али могу да буду бирани у
органе Клуба. Уколико су изабрани у неки орган Клуба имају сва права која су Статутом дата том органу.
Члан 15.
Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу
Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.

4.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КЛУБА

4.2.1. ПРАВА ЧЛАНОВА КЛУБА

Права чланова Клуба су да:

Члан 16.
1. у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга Клуба у циљу
унапређења бициклистичког спорта;
2. непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и
мишљења ради доношења одговарајући одлука, закључака и др.;
3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада
у Клубу;
4. дају сугестије и мишљења поводом рада Клуба;
5. користе стручну и другу помоћ, као и погодности које врши Клуб у оквиру свога
делокруга;
6. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и
управљају пословима Клуба према својим задужењима;
7. имају право на увид у сва акта Клуба, након писменог захтева са образложењем.

4.2.2. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КЛУБА
Обавезе чланова Клуба су да:

Члан 17.
1. дају Клубу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
2. уредно плаћају Клубу чланарину и тиме обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;
3. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
4. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим
актима Клуба и одлукама органа Клуба;
5. учествују у стручним и рекреативним активностима Клуба;
6. остварују увид у рад Клуба и његових органа;
7. учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба;
8. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
9. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба;
10. чувају спортски и друштвени углед Клуба;
11. извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба;
12. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба;
13. равноправно користе објекте и имовину Клуба;
14. надокнаде сваку штету коју причине објектима Клуба, клупској имовини или имовини
чланова коју они имају на Клубу, несавесним понашањем и немарним односима према
истој. Одлуку о одговорности за насталу штету и висину одштете доноси Управни
одбор Клуба;
15. учествују или помажу око организације свих спортских или других манифестација које
Клуб организује или на којима учествује.

4
4.3. ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

Члан 18.
Лице може да буде примљено за члана Клуба ако:
1. поднесе Клубу захтев за пријем у чланство;
2. потпише писмену приступницу, изјаву да у целини прихвата Статут и друга
општа акта Клуба;
3. уплати уписнину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба;

Члан 19.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14
година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Клуб води Књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања Клубом.

4.4. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Својство члана Клуба престаје:

1. смрћу члана;
2. на захтев члана у писаној форми;
3. одлуком Управног одбора;
4. престанком рада Клуба.

Члан 20.

Члан 21.

Члану Клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
1. опомена,
2. јавна опомена,
3.суспензија,
4.новчана казна и
5.искључење из Клуба.
Члану Клуба се изричу дисциплинске мере у складу са правилником који регулише
дисциплинску одговорност чланова Клуба, односно у складу са законским прописима за лица која су у радном односу са Клубом.
Ове мере изриче Дисциплинска комисија Клуба.

Члан 22.
Управни одбор Клуба доноси коначну одлуку о престанку својства члана Клуба када се у
поступку утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба.
Уколико члан закасни са плаћањем чланарине или других материјалних обавеза, упркос
писменој опомени објављеној на огласној табли у седишту Клуба и послатој поштом, престаје му чланство, што на првој наредној седници констатује Управни одбор.

Члан 23.
Ако члан својим деловањем и неизвршавањем преузетих обавеза теже нарушава углед и
интересе Клуба, Дисциплинска комисија Клуба му може, након спроведеног поступка, изрећи
меру искључења из Клуба и са тиме писмено обавестити Управни одбор.
На одлуку о искључењу из Клуба из става 1. овог члана, члан има право жалбе Управном
одбору Клуба као другостепеном органу.

5

Члан 24.
Чланови чије је чланство у Клубу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине нити других периодичних уплата, спонзорства, донација и сл.

Члан 25.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства члана
Клуба. Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.

5. СПОРТИСТИ
Члан 26.
Спортиста је лице које се бави спортским активностима у Клубу.

Члан 27.
Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим
регулишу међусобна права обавезе и одговорности.
Уговор између спортисте и Клуба закључује се у писменој форми и региструје код надлежног националног гранског спортског савеза, у противном је ништав.

Члан 28.
Спортиста у клубу може бити аматер или професионални спортиста.
Спортиста аматер се не бави спортом у виду занимања и њему зарада није циљ бављења
спортом.
Професионални спортиста се бави спортом као јединим или главним занимањем и закључује уговор о раду са Клубом.

Члан 29.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност, Клуб може пуноважно да
закључи само уз писмену сагласност родитеља, односно старатеља, а на основу претходно
утврђене здравствене способности спортисте.

Члан 30.
У складу са извршеном категоризацијом, спортиста може имати статус врхунског или
перспективног спортисте.

Члан 31.
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује: услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и
евиденцију стручног рада, вођење базичних евиденција и обезбеђење услова спортистима да учествују на такмичењима.

Члан 32.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре
одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање
спортских активности.

Члан 33.
Клуб је обавезан да води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста
такмичара, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за
Клуб, у складу са законом.

Члан 34.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностимна које могу да угрозе или погоршају
његово зравствено стање.
6. Забрањен је допинг, на тренингу и такмичењу и ван њих.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.

Члан 35.
Тренажни процес спортисте се одвија у складу са правилником Клуба који регулише тренажни процес а који је усклађен са правилником о тренажном процесу који је усвојен у надлежном националном гранском савезу.

6. СТРУЧНИ РАД
Члан 36.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом и правилима Клуба и надлежног гранског савеза.

Члан 37.
Највиша спортска звања могу да стекну само спортски стручњаци који имају прописано
образовање у складу са законом.

Члан 38.
Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта, у складу са законом.

7. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ
7.1. ОРГАНИ КЛУБА

Члан 39.
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.

Члан 40.
Лица бирана у органе Клуба морају бити чланови Клуба.

Члан 41.
Мандат чланова органа Клуба траје четири године.
Ако се утврди да је истекао мандат заступнику или управи Клуба а да дуже од 60 дана од дана истека мандата није изабран, у складу са Статутом, нови заступник или нови органи, Клуб по сили закона престаје да постоји.

Члан 42.
Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа,
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда,
уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника Клуба, генералног секретара, ликвидатора или чланова органа Клуба, док трају правне последице осуде. Одлуке органа Клуба уносе се у Књигу одлука, у складу са Правилником о књизи одлука.

7

Члан 43.
Члан органа Клуба, нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:
• покретању спора или одустајању од спора против њега,
• одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања
личног интереса при одлучивању,
• његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

Члан 44.
Мандат члана органа Клуба престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове орган клуба који га је бирао: због непридржавања Статута и других аката
Клуба, лошег рада, или због неуредног присуствовања седницама.

Члан 45.

Органи клуба су:

Скупштина,
Управни одбор,
Председник Клуба
Генерални секретар и
Надзорни одбор.

7.2. СКУПШТИНА КЛУБА

Члан 46.
Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштина броји 29 делегата, који се бирају на зборовима.
Делегати Скупштине се бирају по следећем принципу: 27 из редова редовних чланова и 2 из редова почасних чланова.
Састав Скупштине, који се бира на зборовима доле наведених категорија чланова, је по кључу:
5 делегата се бира из редова спортиста,
5 делегата се бира из редова спортских стручњака,
15 делегата се бира из редова стручњака у спорту,
2 делегата се бирају из редова запослених,
2 делегата се бирају из редова почасних чланова.

Члан 47.
Уколико из неке категорије нема довољно чланова да попуни квоту Скупшптине, онда Управни одбор предлаже Скупштини чланове Скупшптине који ће да попуне упражњена места Скуппштине.

8

Члан 48.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.
Редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње.
Ванредна Скупштина се одржава по потреби.
Редовна изборна Скупштина се заказује сваке четврте године, најкасније 60 дана пре истека
мандата члановима органа клуба.
Члан 49.
Скупштина Клуба врши следеће послове:

а) доноси и усваја:
1. Статут Клуба и његове измене и допуне;
2. одлуку о лицу за заступање, избору и разрешењу;
3. финансијске извештаје и завршни рачун;
4. одлуку о статусним променама;
5. одлуку о удруживању у савезе и друге организације
6. одлуку о располагању непокретностима Клуба;
7. одлуку о престанку рада Клуба;
8. пословник пословник о свом раду;
9. кодексе и друга правила понашања;
10. годишњи извештај о раду клуба и његових органа;
11. одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа
Клуба;
12. одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже;
13. друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом,

б)утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба;

ц)бира: чланове Скупштине, Председника Клуба, Генералног секретара, чланове Управног
и Надзорног одбора

Члан 50.
Редовна Скупштина ради на седницама и сазива се најмање једном годишње.
Скупштину сазива Председник Клуба.

Члан 51.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 1/3 редовних чланова клуба, уз навођење дневног реда.
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана, у року од 30 дана, Скупштину може сазвати онај орган, тј. чланови Клуба, који су тражили њено
сазивање.

Члан 52.
Радом Скупштине руководи Председник Клуба.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Клуба, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача и именима оних који су и како гласали.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.

Члан 53.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Члан 54. Скупштина која има кворум доноси одлуке већином гласова присутних чланова, сем случајева који су другачије уређени.

Члан 55.
Одлуку о статусним променама, о промени Статута и престанку рада Клуба, Скупштина доноси већином од укупног броја чланова Скупштине.
9

7.3. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 56.
Управни одбор је орган управљања Клубом.
Управни одбор броји 9 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина и мандат чланова Управног одбора је 4 (четири)
године, с тим да се могу поново бирати по истеку мандата.

Члан 57.
Управни обор врши следеће послове:
1. утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог
програма рада и предлог финансијског плана;
2. утврђује начин израде планова програма рада и развоја и планова стручног рада;
3. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од
значаја за Клуб, односно о њиховом гашењу;
4. утврђује програм спортске сарадње;
5. утврђује унутрашњу организацију Клуба;
6. бира претставнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
7. доноси одлуку о оснивању и бира чланове комисија;
8. доноси одлуку о оснивању и саставу облика организовања у Клубу: стручног савета,
специјализованих сервиса, секција, комисија, стручних служби и др.;
9. доноси одлуку о гласилу Клуба, његовој садржини и називу;
10. одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Клубу;
11. додељује награде и признања Клуба;
12. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине;
13. одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу;
14. врши и друге послове у складу са својим овлашћењима а који нису у супротности са
овим Статутом.

Члан 58.

Чланове Управног одбора бира Скупштина, на предлог Председника Клуба.

7.4. ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

Члан 59.
Председника Клуба бира Скупштина, на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.
Председник Клуба је Председник Скупштине и Председник Управног одбора.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Клуба.
Члан 60.
Председник Клуба врши следеће послове:
представља и заступа Клуб;
одговоран је за законитост рада Клуба;
организује и води активности и пословање Клуба;
брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Клуба;
предлаже, прати и стара се о извршавању закључака и одлука органа и радних тела Клуба;
у односу на запослене има овлашћења директора предузећа

10
потписује општа акта;
потписује појединачне и колективне уговоре;
утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор;
сазива Скупштину Клуба и председава њом;
доноси правилник о систематизацији радних места у Клубу;
одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
одобрава службена путовања;
предлаже чланове Управног и Надзорног одбора и Генералног секретара;
врши и друге послове битне за функционисање Клуба, као и оне које му повери
Скупштина и Управни одбор Клуба.
У случају одсутности или спречености Председника њега у свим функцијама замењује
Подпредседник.
За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити
Подпредседника.

7.5 . ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 61.
Генералног секретара бира Скупштина на предлог Председника.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Клуба.
Генерални секретар Клуба именује се на време од четири године и може бити поново именован
на исту функцију.
Члан 62.
Генерални секретар Клуба врши следеће послове:
представља Клуб;
прати рад стручних, финансијских и административних активности у Клубу,
координира рад комисија и постојећих служби у Клубу;
припрема нацрте појединачних и општих аката;
припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
обавља стручне и организационе послове који произилазе из законских одредаба, Статута и других аката Клуба;
обавља и друге послове из надлежности Клуба, као и оне које му повери Председник Клуба, Скупштина и Управни одбор Клуба.

7.6. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 63.
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и
других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања и годишњег
завршног рачуна Клуба и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.

Члан 64.
Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова, из реда експерата за поједине области, на предлог Председника Клуба.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Члан 65.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Надзорни одбор подноси Председнику Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

11

7.7. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА

Члан 66.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Клубу,ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Лица која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају.
О гласању органа Клуба се води Књига одлука у складу са Правилником о књизи одлука.

Члан 67.
Тужба за накнаду штете из члана 65. овог Статута не може се поднети по истеку рока од три године од дана доношења штетне одлуке.

7.8. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 68.
Чланови органа Клуба и Генерални секретар су дужни да се понашају крајње савесно у раду и руковођењу имовином Клуба и не смеју користити своју функцију за стицање личне користи и богаства.

Члан 69.
Заступник, запослени и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно бити
ангажовани у конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Клуба, односно
заступник или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са спортским удружењем;

2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или
радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа,
односно заступника, супротно интересу Клуба;

3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа, односно заступника, супротно интересу Клуба.

Члан 70.
Уговор између заступника и Клуба може да се закључи по одобрењу Управног одбора Клуба.

Члан 71.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба.

Члан 72.
У случају сукоба интереса између Клуба и заступника, Клуб заступа члан кога одреди Управни одбор Клуба.

8. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ

Члан 73.
Облици организовања и рада у Клубу, преко којих се одвијају активности и делатност Клуба су:

12
стручни савети, специјализовани сервиси, секције, комисије, стручна служба .
Одлуку о формирању ових облика организовања, састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности, одређује Управни одбор.

9. САРАДЊА

Члан 74.
Клуб изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским
организацијама, друштвима и савезима и у том циљу сарађује са њима.

Члан 75.
У остваривању сарадње, Клуб организује посете својих представника и делегација,
организацијама из члана 73. овог Статута, као и посете представника тих организација Клубу. У остваривању својих циљева, Клуб сарађује и са организацијама за обављање спортске делатности, државним органима и организацијама и органима и организацијама општине и другим заинтересованим организацијама и појединцима.

10. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАСИРАЊЕ РАДА КЛУБА

Члан 76.
Средства за рад Клуба образују се у складу са законом од:
1. доприноса ( чланарине) његових чланова;
2. накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише;
3. накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност
регулише;
4. прихода сопствених предузећа и других привредних организација;
5. прилога донатора и спонзора;
6. наслеђа;
7. камате на улоге, у складу са законом;
8. закупнине, у складу са законом;
9. давања из буџета и других извора у складу са законом;
10. и од других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у
складу са законом.

Члан 77.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.

Члан 78.
Клуб уколико се такмичи у националном, односно професионалном спортском такмичењу води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на привредна друштва.

Члан 79.
За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.
Чланови и органи Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако поступају с
имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб као форму за
незаконите или преварне циљеве.

Члан 80.
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина Клуба не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева Клуба.

13

11. ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Рад Клуба је јаван.
Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута.

Члан 82.
Заступник Клуба је дужан да информише органе Клуба о активностима, делатностима и
финансијском пословању Клуба.
Уколико орган Клуба или 1/3 чланова Клуба поднесе писмен захтев уз навођење разлога, за добијање одређених података из става 1. овог члана , заступник је дужан да им те информације достави, најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 83.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања.
Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Клуба.
Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 84.
Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу, и актуелним дешавањима у Клубу, путем средстава јавног информисања, издавањем посебних информација и билтена и објављивањем истих на огласној табли Клуба.

12. ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 85.
Општи акти клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин одређују одређена питања.

Члан 86.
Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у
седишту Клуба.
Члан 87.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.

13. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

Члан 88.
Клуб води основне евиденције својих чланова, категорисаних и других спортских такмичара, спортских објеката, спортских стручњака и стручњака у спорту и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.

Члан 89.
Клуб и појединци у области спорта дужни су да поднесу пријаву за упис у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта, најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.

Члан 81.

14

Члан 90.
Сваку промену података који се воде у матичној евиденцији, мора се пријавити министартсву надлежном за питања спорта у року од 30 дана од када је настала промена.

Члан 91.
Спортски стручњаци у Клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба, а у складу са законом.

Члан 92.
У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде плановаодређује Управни одбор.
1
4. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 93.
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају органи Клуба и надлежни органи савеза чији је Клуб члан.
Органи Клуба и чланови клуба су дужни да изврше одлуку надлежног органа савеза.

15. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 94.
Клуб престаје са радом :
1. ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме се
нови чланови у року од 30 дана;
2. ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Клуба;
3. стечајем;
4. одлуком надлежног државног органа;
5. у другим случајевима у складу са законом и Статутом.

Члан 95.
Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни
већина од укупног броја чланова.

Члан 96.
Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада Клуба, а постоји довољно
финансијских средстава за покриће обавеза Клуба, спроводи се поступак ликвидације
у складу са законом.
Члан 97.
Клуб престаје доношењем решења о брисању из Регистра.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 98.
У случају престанка рада, имовина Клуба по подмирењу обавеза припашће Спортском центру Младост из Чачка.

15

16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.
Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама новог Закона о спорту и одредбама Статута у року од 60 дана од ступања на снагу овог Статута.

Члан 100.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Клуба.

Члан 101.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут усвојен на седници Скупштине
Клуба дана 09.12.1997. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др. Владимир Милошевић