I sednica Upravnog odbora Biciklističkog kluba BORAC, održana 28.01.2012. god u maloj sali Doma kulture po završetku Skupštine kluba

Z A P I S N I K

Prisutni: Predsednik Dr Vladimir Milošević, članovi: Slobodan Spasović, Radisav Djoković, Vladimir Šarenac, Svetislav Pajić. Odsutni Dr Prvoslav Savić, Milica čeković, Aleksandar Maksimović i Mićo Brković koji je došao na kraj sednice.
Ostali prisutni: generalni sekretar Dragan Dostanić, članovi Nadzornog odbora Duško Dostanić, Vojislav Lukić, treneri Predrag Prokić i Djordje Jovanović.

Posle uvodnih reči Predsednika i generalnog sekretara, predložen je sledeći

Dnevni red

1. Dogovor o programu rada za naredni period
2. Donošenje odluke o visini članarine
3. Formiranje Stručne komisije
4. Razno

Tačka1.
Predsednik je ukratko predočio načelni program rad, sa zadatkom da se u Upravnom odboru podele nadležnosti. Kako je prva velika akcija koju klub organizuje Clasic Beograd – Čačak, dogovoreno je da u organizacioni odbor od strane UO budu Slobodan Spasović, Radisav Djoković I Aleksandar Maksimović. Rekreativnu sekciju formiraće Svetislav Pajić, a Stručnu komisiju formiraće Mićo Brković.
Predsednik i Generalni sekretar biće uključeni u rad svih komisija, ali prevashodno kao kordinatori aktivnosti.

Tačka 2.
Kako Klub po novom Zakonu o sportu, a I po novom Statutu kluba ima obavezu da naplaćuje članarinu, posle kratke diskusije doneta je jednoglasna sledeća:

ODLUKA

Visina članarine za sve sportiste kluba biće u iznosu od 600,oo dinara na godišnjem nivou, odnosno 50.00 dinara mesečno.
Visina članarine za ostale redovne i pomažuće članove osim članova Organa upravljanja biće 1.200.00 dinara na godišnjem nivou, odnosno 100.00 dinara mesečno.
Visina članarine za Organe upravljanja: Predsednika, Generalnog sekretara, članova Skupštine, Nadzornog odbora je 2.400.00 dinara na godišnjem nivou, odnosno 200.00 dinara mesečno.
Počasni članovi kluba oslobodjeni su obaveze plaćanja članarine.

Tačka 3.
Predloženo je da član UO Mićo Brković bude Predsednik Stručne komisije kluba I da sam formira svoje stručno telo. Jednoglasno je usvojen predlog.

Tačka 4.
Generalni sekretar je izvestio članove UO da Grad čačak još nije raspisao konkurs za raspodelu sredstava iz budžeta i kada to bude uradjeno da se zajednički odgovori na konkurs.

Sednica završena u 14.30 sati.

Predsednik
Dr Vladimir Milošević

VANREDNA SKUPŠTINA
BICIKLISTIČKOG KLUBA “BORAC” ČAČAK

ZAPISNIK

Vanredna Skupština Biciklističkog kluba BORAC iz Čačka održana je u subotu 28.01.2012.godine u maloj sali Doma kulture u Čačku, sa početkom u 12,00 sati. Skupštini pored delegata bio je prisutan veliki broj članova kuba, prijatelja, novinara, kao i predstavnika Grada Čačka.
Prisutne je pozdravio Generalni sekretar kluba Dragan Dostanić, obrazložio razloge sazivanja Vanredne Skupštine kluba i predložio sledeći

Dnevni red
1. Izbor radnog predsedništva i zapisničara
2. Izbor verifikacione komisije
3. Izveštaj o radu za protekli period
4. Izbor organa kluba
-Izbor novog Predsednika kluba
-Izbor Generalnog sekretara
-Izbor novog Upravnog odbora
-Izbor novog Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o licu za zastupanje
6. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta kluba
7. Donošenje odluke o davanju punomoćja Dipl.pravniku Ljiljani Stanojević Marković za preregistraciju kluba
8. Program rada za naredni period
9. Razno

Jednoglasno od svih prisutnih usvojen je predloženi Dnevni red.

Tačka 1.
Na predlog Generalnog sekretara Dragana Dostanića, jednoglasno je izabrano radno predsedništvo u sastavu, dosadašnji Predsednik Milisav Marinković i Dragan Dostanić, a za zapisničara Djordje Jovanović.

Tačka 2.
Na predlog Dragana Dostanića jednoglasno je izabrana Verifikaciona komisija u sastavu: Dragan Samardžić, Dragan Todorović i Predrag Prokić.
Po izboru komisije ona se povukla, i pregledala spisak prisutnih delegata i izvestila Skupštinu da je od 29 delegata prisutno 21, što je bilo dovoljno za rad I odlučivanje.

Tačka 3.
Prisutne je pozdravio stari Predsednik Gospodin Milisav Marinković, zahvalio se svima na podršci I doprinosu na dosadašnjem radu, ali da je došlo vreme da mladji preuzmu upravljanje u klubu i poželeo im puno sreće u radu.
Generalni sekretar Dragan Dostanić pročitao je Izveštaj o radu za period 2007-2011, koji je Skupština jednoglasno usvojila.

Tačka 4.
Generalni sekretar Dragan Dostanić, pročitao je predlog da se za novog Predsednika kluba izabere
Dr Vladimir Milošević. Skupština je jednoglasno prihvatila predlog da novi Predsednik Biciklističkog kluba Borac bude Dr Vladimir Milošević.
Stari i novi Predsednik su razmenili čestitke i novi Predsednik Dr Vladimir Milošević se zahvalio na podršci i preuzeo predsedavanjem Skupštine.
Predsednik Dr Vladimir Milošević predložio je da Generalni sekretar kluba bude dosadašnji Genaralni sekretar Dragan Dostanić. Skupština je jednoglasno usvojila dati predlog.
Predsednik Dr Vladimir Milošević predložio je sastav Upravnog odbora: Predsednik Dr Vladimir Milošević, Slobodan Spasović, Dr.Prvoslav Savić, Radisav Djoković, Vladimir Šarenac, Milica Čeković, Aleksandar Maksimović, Mićo Brković, Svetislav Pajić. Skupština je jednoglasno usvojila dati predlog.
Predsednik Dr Vladimir Milošević predložio je članove Nadzornog odbora: Duško Dostanić, Vojislav Lukić i Branko Bogićević. Skupština je jednoglasno usvojila dati predlog.

Tačka 5.
Skupština je jednoglasno donela odluku da lica za zastupanje kluba budu Predsednik Dr Vladimir Milošević i Generalni sekretar Dragan Dostanić.

Tačka 6.
Generalni sekretar Dragan Dostanić, obrazložio je razloge zašto se mora menjati stari Statut. Glavni razlog je da se mora usaglasiti sa novim Zakonom o sportu i da po donošenju novog Stauta klub se mora preregistrovati u Agenciju za privredne registre.
Posle kraće rasprave jednoglasno je usvojen predlog novog Statuta Biciklističkog kluba BORAC, koji je sastavni deo ovog zapisnika.
(u članu 67 treba promeniti da se Tužba za naknadu štete iz člana 65, promeni na: iz člana 66, i u članu 62, da Generalni sekretar predstavlja i zastupa klub, u članu 5 štamparska greška u reči statisne-statusne I još par štamparskih grešaka)

Tačka 7.
Na predlog Generalnog sekretara Dragana Dostanića, jednoglasno je doneta odluka da se daje punomoćje Dipl.pravniku Ljiljani Stanojević Marković da izvrši preregistraciju kluba.

Tačka 8.
Predsednik Dr Vladimir Milošević, prezentirao je program rada za naredni periodu u kome je dat akcenat u radu sa mladima, kao i stvaranje uslova za profesionalan stručni rad. Predloženi program Skupština je jednoglasno usvojila.

Tačka 9.
Prisutnima se obratio član Gradskog veća zadužen za sport G-din Vladica Gavrilović, koji je pozdravio prisutne, poželeo uspeha u radu novom rukovodstvu i rekao da će Grad Čačak i dalje podržavati aktivnosti kluba.

Predsednik Dr.Vladimir Milošević, zahvalio se svima na učešću u radu Skupštine, sve prisutne pozvao na koktel i zaključio rad u 13,30 sati.

Zapisničar Predsednik
Djordje Jovanović Dr Vladimir Milošević